Saturday, January 24, 2009

Nasaan na ba ako...(?)

sabi ng aking mga ninuno (sana hindi sila sinungaling) ang buhay ay isang patuloy na pag-aaral at pagkatuto. ang malalim na pang-unawa ay makukuha sa mga karanasan, maging ito man ay mabuti o masama...

kaya lang depende ito sa kung paano mo pipik-apin ang mga bagay-bagay.

halimbawa. may nagbigay sa iyo ng pagkain, pwede mo itong ikagalit o ikatuwa... depende sa iyong interpretasyon, -nakakainsulto ka! anong akala mo sa akin pulubi? o di kaya naman,-salamat, napaka-maalalahanin mo pala!

ang pag-unawa sa mga bagay-bagay ay depende sa iyong pagkamulat... depende sa pundasyon ng pagkatuto... tanungin nga natin ang ating sarili, nasaan na ba ako?

syempre naman, dapat sumagot ka sa tanong mo... :-)

No comments: