Monday, September 21, 2009

the difference...

bilang isang magsasaka... kailangan kong ihanda ang aking binhi bago igayak ang aking punlaan...

kailangan kong ihanda at linangin ang aking bukid bago ko pataniman...

kailangan kong ihanda ang thresher, sako, panghakot at bilaran bago ang anihan...

matagal na paghahanda bago ko mahawakan ang aking pinaghirapang kita...

katulad din ng mga pulitiko... matagal ang paghahanda...

the difference is... kumikita sila sa pinaghirapan ng iba!!!

No comments: