Thursday, June 12, 2008

Ang Organic Rice

Ano ba ang Organikong Bigas?

Ang Organic Rice o ang Organikong Bigas ay produkto o bunga ng palay na hindi ginamitan ng anumang mga sintetikong kemikal, katulad ng mga komersiyal na abono, pestisidyo, pamatay damo, fungicide, at iba pang kauri nito.

May palay ba na magiging produktibo ng walang kemikal?

Mayroon. Ang mga palay na ito ay mula sa mga tradisyunal o katutubong uri ng palay na pinagka-utangan ng loob ng ating mga ninuno. May mga MASIPAG lines na mula sa natural na pagpapalahi ng palay na magkatuwang na isinagawa ng mga siyentipiko at mga magsasaka. Sa natural na pagpapalahing ginawa (cross breeding) ang mga binhing dati ay seasonal kung umani ay napaunlad, napaghusay at sa kasalukuyan ay may mahigit ng 800 Variety na ang nalilikha sa buong bansa. Ang napatunayan ng akma dito sa Luzon at naitatanim na ng mga magsasaka at inaanihan ng maganda ay mahigit 200 uri na. Kabilang na sa mga ito ang black, red, aromatic at iba pa...
Sa madaling salita ang mga palay na ito ay hindi nakadepende sa mga kemikal, inaanihan ito sa pamamagitan lamang ng mga likas na pataba na mismong ang mga magsasaka ang gumagawa. Ang mga materyales ay mula sa mga alagang hayop at halaman na nasa kanilang mga bukid at bakuran.

Ano ang kaibahan ng Organikong Bigas sa karaniwang bigas?

Ang Organikong bigas ay ligtas kainin at mas masustansiya kaysa sa karaniwan.

Sapagkat ang ginamit na pataba sa mga palay na ito ay natural at kumpleto, ang sustansiyang taglay nito ay mas mataas kaysa sa ginamitan ng mga kemikal.

Sapagkat ang mga ito ay hindi ginamitan ng kahit na anong uri ng abono at pestisidyo, nakatitiyak tayo na ang bigas na ito ay walang lason, kaya’t ligtas na gawing pagkain.

No comments: